Економски злочинци се увек враћају на место злочина: случај ПКБ Корпорација а.д.

Фото: Курир
Фото: Курир

Групу ПКБ-а чине Пољопривредна корпорација Београд а.д. Београд са седам зависних правних лица у којима је ПКБ Корпорација власник већинског дела капитала и носилац адекватног дела управљачких права, и то:

ПКБ Агроекономик д.о.о., Београд, учешће: 54,23%, (Сарадња на унапређењу производње у сточарству и спровођењу главног одгајивачког програма у говедарству и свињарству по основу Закона о сточарству)
ПКБ “ЕКО – ЛАБ” д.о.о., Београд, учешће: 71,00%, (Обављање лабараторијских анализа за потребе пратеће производње и продаје производа)
ПКБ Пољопривредна авијација д.о.о., Београд, учешће: 85%. (Обављање – третирање ратарских култура из ваздуха)
ПКБ Сирпак д.о.о., Београд, учешће: 100,00%,
ПКБ Ветеринарска станица д.о.о., Београд, учешће: 100,00%,(Превентивно и куративна заштита домаћих животиња у складу са законом о ветеринарству)
Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди Падинска Скела, учешће: 54,23%, (Научно истраживачки рад и трансфер технологије у пољопривреди)
ПКБ ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Београд, учешће: 100,00%, (Реализација пројекта на производњи топлотне енергије у Падинској Скели коришћењем биомасе као гориво)
ПКБ Корпорација а.д. Београд је акционарско друштво, власник капитала је Град Београд.

Главна делатност Друштва у оквиру пољопривреде је сточарско – ратарска производња и то:

производња млека и меса у говедарству,
производња меса у свињарству и овчарству,
производња житарица, индустријског биља, поврћа,
производња крмног биља за сточну храну и др.
У 2014. години група је остварила укупан приход у износу од 5.826.684 хиљада динара и укупне расходе у износу од 6.178.695 хиљада динара. Укупни приходи у односу на 2013. годину показују смањење за 41%, а укупни расходи су мањи за 20%.

Остварени пословни приходи износе 5.322.113 хиљада динара и мањи су за 4%, односно за 221.911 хиљада динара од пословних прихода остварених у 2013. години.

pkb1
У оствареним пословним приходима, приходи од продаје учествују са преко 93% и износе 4.975.685 хиљада динара, од чега се на приходе од продаје производа на домаћем и иностраном тржишту као и продаје услуга односи 4.971.552 хиљаде динара или скоро 100%. Приходи од продаје су већи у односу на 2013. годину за 3% односно за 127,312 хиљада динара.

Приходи од премија, субвенција, донација, дотација износе 295.859 хиљада динара и мањи су за чак 345.675 хиљада динара, односно 54% у односу на 2013 годину . На ово смањење највише је утицало смањење прихода од премије за млеко која је за 2013 годину остварена у износу од 407.297 хиљада динара , а за 2014 годину само 84.000 хиљаде динара (Сходно изменама и допуни Правилника о остваривању права на премију за млеко, где је ограничено плаћање за продају млека до 3.000.000 лит. квартално).

Како је финансијски уништен ПКБ? Погледајмо остале најважније показатеље.

pkb2
У 2014. години Група је остварила пословне расходе у износу од 5.133.586 хиљада динара што је за 16% мање у односу на 2013. годину. У структури пословних расхода трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују са 44%, трошкови материјала и енергије са 55%, а учешће осталих пословних расхода је 1%.

С обзиром да су пословних приходи већи од пословних расхода, у 2014. Години Група је пословала с пословним добитком од 188.527 хиљаде рсд (2013- пословни губитак 546.832 хиљаде рсд).

Трошкови материјала су у 2014. години у односу на претходну годину мањи за 3%. Структура трошкова материјала приказана је у табели ”Преглед структуре укупних расхода” на страни 8.

Анализом трошкова материјала утврђено је да су пораст, од око 7%, забележили трошкови режијског материјала, а у оквиру истих највећи раст, од 16%, бележи трошак осталог материјала (канцеларијски,амбалажа,ауто-гуме). Трошкови резервних делова већи су за 5%.

Трошкови горива и енергије су већи за 12% .

Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи као и трошкови производних услуга су на скоро истом нивоу посматрајући их у односу на 2013. годину. Нематеријални трошкови су већи за 24% .

Финансијски расходи у 2014. години износе 499.922 хиљаде динара и учествују са 8% у укупним расходима. 59% ових расхода су расходи камата (296.555 хиљада динара).

Остали приходи у 2014. години остварени су у износу од 499.196 хиљада динара (2013: 4.229.577 хиљада динара). Од овог износа у 2013. години највећи део односно 3.343.627 хиљада динара односи на приходе по основу смањења обавеза (отпис камата у мировању од стране Министарства финансија и привреде по основу Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга.)

Остали расходи у 2014. години остварени су у износу од 538.041 хиљада динара и мањи су у односу на 2013. годину за 701.801 хиљада рсд или за 57%. У 2013. години ови расходи се односе на губитке по основу расходовања и продаје биолошких средстава (199.466 хиљада динара), обезвређење некретнина (грађевине и земљиште 598.556 хиљада динара – на основу процене) и остале расходе.

ПКБ је уништен задуживањем, путем дугорочних кредита!

pkb3

И на крају, за овакво стање у Србији, неко мора бити одговоран. ´Лекар уништи један или неколико живота, а економиста цео народ!´. Зато, за почетак, на основу дугогодишњег рада на документацији не само ове анализе, већ и хиљадама пратећих анализа о економским злочинанима над срском економијом, апејулем на јавност, ЕКОНОМСКИ ЗЛОЧИНЦИ МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ!!

Аутор/Извор: Мр Данијела Ружичић – економски аналитичар

Напиши коментар