Америчко министарство пољопривреде уводи потврду произода који су без ГМО састојака


Многе компаније користе приватну етикету коју издаје једна фирма названа "Non-GMO Project".
Многе компаније користе приватну етикету коју издаје једна фирма названа „Non-GMO Project“.

Америчко министарство пољопривреде уводи прву потврду за означавање прехрамбених произода који су без генетски модификованих организама (ГМО).

Овај потез одвија се истовремено док неке групе потрошача у САД траже обавезно означавање ГМО на производима који су произведени уз такву технологију. Добијање сертификата од Министарства било би добровољно и компаније ће морати да га плате.

Производи, уколико добију владино одобрење, моћи ће да носе етикету Проверено од УСДА (америчког министарства пољопривреде) уз потврду да не садрже ГМО.

Министар пољопривреде Том Вилсак је у писму запосленима 1. маја објаснио да се ови сертификати издају на захтев једне водеће глобалне компаније, чије име није навео. Тренутно не постоје државне етикете које потврђују да је нека храна произведена без ГМО. Многе компаније користе приватну етикету коју издаје једна фирма названа „Non-GMO Project“.

Вилсак је рекао да ће министарство издавати сертификате да потврди тачност тврдњи компанија на паковањима хране као што су „хумани узгој“ или „без икаквих антибиотика“. Компаније ће платћати службама министарства да провере те тврдње, и ако се потврде као тачне, могу да продају са етикетом Министарства пољопривреде.

Прехрамбена индустрија противи се увођењу закона за обавезно обележавање постојања ГМО у храни, наводећи да је то обмањујуће јер је ГМО безбедан.

Америчка држава Вермонт прва је држава у САД која је увела обавезно означавање ГМО 2014. године и закон ће ступити на снагу идуће године ако преживи противљење прехрамбене индустрије. Америчка Управа за храну и лекове (ФДА) навела је да је храна са ГМО која је сада на тржишту безбедна. Групе потрошача које се залажу за обележавање кажу да купци имају права да знају шта је у њиховој храни, сматрајући да се не зна довољно о ефектима те технологије.

Извор: Бета

Критике америчког ланца ресторана што избацује ГМО

Већ две не­де­ље у 1.800 обје­ка­та ве­ли­ког аме­рич­ког лан­ца „Чи­потл” ни­шта из је­лов­ни­ка не са­др­жи ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не ор­га­ни­зме. Photo by Jeff Kowalsky/Bloomberg via Getty Images
Већ две не­де­ље у 1.800 обје­ка­та ве­ли­ког аме­рич­ког лан­ца „Чи­потл” ни­шта из је­лов­ни­ка не са­др­жи ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не ор­га­ни­зме. Photo by Jeff Kowalsky/Bloomberg via Getty Images

Већ две не­де­ље у 1.800 обје­ка­та ве­ли­ког аме­рич­ког лан­ца „Чи­потл” ни­шта из је­лов­ни­ка не са­др­жи ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не ор­га­ни­зме (ГМО). То је пр­ви џин бр­зе хра­не ко­ји је из­ба­цио кон­тро­верз­не са­стој­ке у зе­мљи у ко­јој ви­ше од 90 про­це­на­та со­је и ку­ку­ру­за има ге­нет­ски про­ме­ње­ну струк­ту­ру.

Осни­вач и ди­рек­тор ком­па­ни­је Стив Елс ре­као је за „Њу­јорк тајмс” да је то још је­дан ко­рак ка њи­хо­вој ви­зи­ји да про­ме­не на­чин раз­ми­шља­ња о бр­зој хра­ни, „јер ако се не­што бр­зо по­слу­жу­је, не зна­чи да мо­ра да бу­де од јеф­ти­них си­ро­ви­на, са кон­зер­ван­си­ма, фи­ле­ри­ма, ста­би­ли­за­то­ри­ма, ве­штач­ким бо­ја­ма и уку­си­ма”.

По­тез је на­и­шао на одо­бра­ва­ње углав­ном Аме­ри­ка­на­ца мла­ђе ге­не­ра­ци­је ко­ји во­де ра­чу­на о здра­вој хра­ни, али и на же­сто­ке кри­ти­ке при­ста­ли­ца ГМО. Они су оп­ту­жи­ли ком­па­ни­ју да се ре­кла­ми­ра игра­ју­ћи на кар­ту нео­сно­ва­ног стра­ха по­тро­ша­ча, јер на­у­ка ни­је до­ка­за­ла штет­ност ге­нет­ске ма­ни­пу­ла­ци­је.

Дру­ги ар­гу­мент кри­ти­ча­ра је да ре­клам­ном кам­па­њом „Хра­на са ин­те­гри­те­том” ком­па­ни­ја ства­ра при­вид да је њи­хо­ва по­ну­да здра­ви­ја не­го код кон­ку­рен­ци­је, иако су ви­ше пу­та би­ли на уда­ру здрав­стве­них рад­ни­ка због ви­со­ко­ка­ло­рич­них пор­ци­ја са мно­го со­ли.

Ис­ти­че се, та­ко­ђе, да ни­су из­ба­ци­ли со­ду са ГМО ку­ку­ру­зним за­сла­ђи­ва­чем и да и да­ље ко­ри­сте ме­со жи­во­ти­ња хра­ње­них ГМО хра­ном.

„Чи­каг три­бјун” у увод­ни­ку кри­ти­ку­је „Чи­потл” да се „при­дру­жио хај­ци пре­храм­бе­них, еко­ло­шких и здрав­стве­них ак­ти­ви­ста ко­ји су ГМО пре­тво­ри­ли у пр­ља­ву реч”. „Њу­јорк ма­га­зин” пи­ше да се за­бра­ном по­тен­ци­јал­но об­ма­њу­ју по­тро­ша­чи ко­ји „по­гре­шно мо­гу да прет­по­ста­ве да је ком­па­ни­ја то ура­ди­ла због здра­вља, а не пу­бли­ци­те­та”. „Чи­потл” је уве­рен да је до­нео пра­ву од­лу­ку. Пре­ма по­след­њим ан­ке­та­ма, по­ло­ви­на Аме­ри­ка­на­ца је за­бри­ну­та због при­су­ства ГМО у хра­ни. По­сто­је сум­ње да она мо­же да иза­зо­ве алер­ги­је и от­пор­ност на ан­ти­би­о­ти­ке.

Ла­нац мек­сич­ке хра­не, по­знат по бу­ри­то­си­ма и та­ко­си­ма, пр­ви је по­чео да у је­лов­ни­ку обе­ле­жа­ва шта са­др­жи ГМО. У ме­ђу­вре­ме­ну су им се при­ду­жи­ли и не­ки дру­ги ре­сто­ра­ни, до­ду­ше не мно­го њих. Ма­ло је ве­ро­ват­но да ће га и са­да сле­ди­ти, јер би по­ве­ћа­на по­тра­жња за си­ро­ви­на­ма без ГМО ути­ца­ла на по­ску­пље­ње и ство­ри­ла про­бле­ме у на­бав­ци.

„Чи­потл” је и ра­ни­је до­но­сио од­лу­ке ко­је су зна­ле да се крат­ко­роч­но не­га­тив­но од­ра­зе на по­сло­ва­ње са­мо да би за­др­жао имиџ ком­па­ни­је ко­ја бри­не о ква­ли­те­ту. Про­шлог де­цем­бра је са­оп­штио да не мо­же да обез­бе­ди свим ре­сто­ра­ни­ма сви­ње­ти­ну за је­ло кар­ни­тас по­што је кон­тро­ла код јед­ног од до­ба­вља­ча по­ка­за­ла да не ис­пу­ња­ва стан­дар­де за уз­гој сто­ке. Та не­ста­ши­ца и да­ље тра­је и ути­че на ре­зул­та­те про­да­је. Ка­да је реч о си­ро­ви­на­ма ко­је не­ма­ју ГМО, не оче­ку­ју про­бле­ме јер су уна­пред са фар­ме­ри­ма на­пра­ви­ли пла­но­ве. При­зна­ју да ће не­ки про­из­во­ди мо­ра­ти да по­ску­пе, али ми­ни­мал­но.

Овом лан­цу ће би­ти лак­ше да из­ба­ци ге­нет­ски из­ме­ње­не са­стој­ке јер за цео је­лов­ник ко­ри­сти са­мо 68 са­сто­ја­ка, укљу­чу­ју­ћи со и би­бер, док је­дан од кон­ку­ре­на­та са­мо за бу­ри­то­се упо­тре­бља­ва 81 са­сто­јак.

Извор: Политика


Напиши коментар